ภายใต้บังคับของข้อจำกัดการคุ้มครอง ขีดจำกัดข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบขีดจำกัดทางแก้ไขเยียวยา และขีดจำกัดความรับผิดของการรับประกันนี้ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“เฮเฟเล่”) รับประกันต่อผู้ซื้อรายแรกซึ่งมีนามปรากฏอยู่ในใบรับประกันหรือการลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ซึ่งได้รับการมอบใบรับประกันนี้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นของเฮเฟเล่ จะปลอดจากข้อบกพร่องในด้านการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1)  ปิ นับจากวันที่ของใบกำกับสินค้าที่เฮเฟเล่ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเฮเฟเล่ออกให้ หรือวันที่ตามหนังสือส่งมอบสินค้าในกรณีการขายเป็นโปรเจ็ค

ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม ระหว่างระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขการรับประกันทั่วไปเหล่านี้ (“การรับประกัน”) เฮเฟเล่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากการทำงานของเครื่อง (มอเตอร์) โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องรายงานเรื่องนี้ภายในหนึ่ง (1)  ปี นับจากวันที่ของใบกำกับสินค้า (“ระยะเวลารับประกัน”) ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่สั่งผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า

แม้ว่ามาตรฐานคุณภาพภายในของเฮเฟเล่ จะปกป้องเฮเฟเล่จากคุณภาพอันไม่เป็นที่ยอมรับได้ก็ตามแต่ก็ยังเป็นไปได้ที่คุณภาพสูงสุดอาจมีความไม่สมบูรณ์หรือมีตำหนิเล็กน้อยบนพื้นผิวได้การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคุณภาพอยู่ในดุลพินิจของเฮเฟเล่แต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประกันทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการรับประกันพิเศษแบบจำกัดสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้มีระยะเวลารับประกันพิเศษแบบจำกัดสาม (3) ปีนับจากวันที่ของใบกำกับสินค้าสำหรับอ่างอาบน้ำอคริลิค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นอุปกรณ์อาบน้ำฝักบัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับก๊อกน้ำอัตโนมัติห้า (5) ปี นับจากวันที่ของใบกำกับสินค้าสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์เคลือบ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตไปแล้วก๊อกน้า เฉพาะส่วนที่เป็นกล่องเซรามิค (เฉพาะกรณีน้ำรั่วเท่านั้น) ส่วนที่เป็นถังน้ำอุ่นสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นอุปกรณ์อาบน้ำฝักบัวสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำบ้าน(เครื่องใช้ก๊าซและอิเล็กทรอนิกส์) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำบ้านทั้งหมดได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาสาม (3) ปีนับจากวันที่ของใบกำกับสินค้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้: ปี ที่ 1 เฮเฟเล่ จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าด้วยดุลพินิจของเฮเฟเล่แต่เพียงผู้เดียวปีที่ 2 และ 3 เฮเฟเล่ จะจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า ไม่รวมค่าแรง
ข้อจำกัดความคุ้มครองทั่วไป
ถ้าผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเฮเฟเล่มีข้อชำรุดบกพร่องเนื่องจาก
การใช้สี สารละลาย สารเคมี เช่น น้ำยาทำความสะอาดที่กระด้างหรือมีฤทธิ์กัดกรอน
อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผงเคมีที่รุนแรง เช่น ฝุ่นจากการก่อสร้างระดับของอากาศหรือปูนขาวที่มีความเค็มสูงความเสียหายอันเป็นผลของการทดสอบ การปรับปรุง หรือการดัดแปลงใดๆหรือการติดตั้งหรือการประกอบที่ไม่เหมาะสมขัดกับคำแนะนำการติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน การดูแลรักษาที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องการไม่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม การใช้ผิดวิธี การใช้ในทางที่ผิด การทำความเสียหายโดยเจตนา การใช้โดยไม่มีเหตุผลหรือเกินปกติ หรือการปฏิบัติการทดลองใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากความดันก๊าซหรือน้ำสูงเกินไปหรือเป็นลบ หรือแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูงเกินไป หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการละเลย อุบัติเหตุการใช้ผิดวิธี การใช้ในทางที่ผิด การใช้เพื่อการเช่าการใช้ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติหรือผิดปกติวิสัย หรือเกินปกติถ้าผิวของผลิตภัณฑ์เกิดรอยขีดข่วนเนื่องจากเหตุใดๆ ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ไม่เหมาะสมนอกความรับผิดชอบของเฮเฟเล่หรือตัวแทนจำหน่ายของเฮเฟเล่ถ้าผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเฮเฟเล่ได้รับการดัดแปลงโดยส่วนประกอบใดๆ ของบุคคลภายนอกที่เฮเฟเล่ไม่ได้ขายหรือผลิตหรือใช้รวมกับส่วนประกอบของบุคคลภายนอกการรับประกันแบบจำกัดจะไม่ขยายออกไปคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่เปราะแตกง่ายหรือชิ้นส่วนที่สึกหรอ เช่น ส่วนที่เป็นกระจกหรือใช้เพื่อความสวยงามหรือวัสดุสิ้นเปลือง (ได้แก่ หลอดไฟ แบตเตอรี่ แผ่นกรอง กล่องกรองแผ่น เครื่องอัดอากาศหัวฝักบัว หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น กันรั่วหรือสายยาง)การใช้สิทธิเรียกร้องตามการรับประกันต้องใช้สิทธิเรียกร้องสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เชื่อว่ามีความชำรุดบกพร่องต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตซึ่งผู้เรียกร้องได้ซื้อมาแต่แรกไม่อาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเฮเฟเล่หรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับ
อนุญาตของเฮเฟเล่ เฮเฟเล่จะไม่ใช้คืนค่าใช่จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่อาจถ่ายโอนได้ การใช้สิทธิเรียกร้องทั้งหมดต้อง
กระทำภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากวันที่พบข้อชำรุดบกพร่องที่อ้าง การใช้สิทธิเรียกร้องแต่ละครั้งต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรบรรยาย โดยสรุปถึงข้อชำรุดบกพร่องนั้นๆ พร้อมด้วยหลักฐานของการซื้อและการได้รับระหว่างระยะเวลาของการรับประกัน

จะอนุญาตให้ใช้สิทธิเรียกร้องตามการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำบ้านได้ก็ต่อเมื่อแสดงใบรับประกัน มิฉะนั้นแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องต้องให้ข้อมูล และหลักฐานอื่นๆ ที่เฮเฟเล่ต้องการโดยมีเหตุผลสมควร และถ้าได้รับการร้องขอต้องอนุญาตให้เฮเฟเล่หรือผู้แทนของตนทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ถ้าหลังจากการตรวจสอบแล้วเฮเฟเล่กำหนดหาได้ว่าการเรียกร้องนั้นสมบูรณ์จะทำการแกไข้เยียวยาโดยหรือแทนในนามของเฮเฟเล่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ“การแก้ไขเยียวยา”

การแก้ไขเยียวยาถ้ามีการเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้และหลังจากที่เฮเฟเล่ตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องเฮเฟเล่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยดุลพินิจของเฮเฟเล่ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเฮเฟเล่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดนั้นไม่มีการผลิตอีกต่อไปแล้วหรือไม่มีให้ใช้ได้ ณ เวลาของการใช้สิทธิเรียกร้องตามการรับประกัน เฮเฟเล่อาจส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเดียวกันแบบหรือสีทัดเทียมกัน หรือจะใช้คืนราคาสินค้าส่วนที่ชำรุดให้โดยขึ้นอยู้กับดุลพินิจของเฮเฟเล่

ในกรณีของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ระยะเวลารับประกันสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ที่ติดตั้งจะสิ้นสุดลง พร้อมกับการครบกำหนดเวลารับประกันต่อเครื่องใช้ทั้งชิ้นจะไม่ตัดระยะเวลาใดๆ ที่ใช้ไปในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ภายใต้การรับประกันนี้ออกไปจากการรับประกันนี้ และดังนั้น ระยะเวลาการรับประกันจึงจะสิ้นสุดลงตามวันที่ของใบกำกับสินค้าครั้งแรก ไม่มีการรับประกันหรือระยะเวลาของการรับประกันเพิ่มเติมให้สินค้าล้างสต็อก หรือสินค้าที่เสนอขายในราคาพิเศษ ซึ่งขายในโอกาสพิเศษเพื่อเคลียรสินค้า หรือขายในโอกาสพิเศษในรายการสงเสริมการขาย รวมถึงสินค้าที่ขายเหมา ขายสินค้าตัวโชว์หรือสินค้าที่ขายตามรายชื่อที่จัดเตรียมไว้ สินค้าที่ใช้แล้ว เช่น สินค้าตัวโชว์และสินค้า
ในโชว์รูมที่ใช้แล้ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าขายเพื่อล้างสต็อคเหล่านี้จะไม่‹ถูกรวมอยู่ในความคุ้มครองการรับประกัน และจะไม่รับคืนซึ่งลูกค้าจะได้รับราคาลดพิเศษ นอกจากนี้บริษัทฯยังขอสงวนสิทธิ์ในจำนวนอะไหล่ที่ยังมีเหลืออยู่เท่านั้น

เฮเฟเล่จะไม่มีภาระหรือต้องรับผิดสำหรับค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ของเฮเฟเล่หรือสำหรับการสูญหายของ หรือความเสียหายต่อ สิ่งใดๆ ที่เฮเฟเล่หรือตัวทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเฮเฟเล่มิได้เป็นผู้ขายอาจไม่มีการบริการใดๆให้ใช้ได้นอกประเทศไทย กรุณาตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกของท่านหรือฝายขายของเฮเฟเล่ขีดจำกัดความรับผิดยกเว้นตามที่บัญญัติโดยแจ้งชัดไว้ในการรับประกันนี้ (ก) เฮเฟเล่มิได้ทำการรับ ประกันใดๆ และขอปฏิเสธการรับประกัน การรับรองและการค้ำ ประกันทั้งหมด (ไม่ว่าจะโดยแจ้งชัด โดยนัย หรือตามกฎหมายก็ตาม) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกันโดยนัยใดๆ ของการนำออกขายได้หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์จำเพาะใดๆ และ (ข) เฮเฟเล่จะไม่ต้องรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดสำหรับความเสียหายสืบเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องใดๆภายใต้พฤติการณ์ ใดๆไม่ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียกร้องฐานละเมิดหรือการผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม หรือตามพื้นฐานอื่นใดก็ตามตราบเท่าที่ความเสียหายเหล่านี้อาจถูกปฏิเสธได้ตามกฎหมาย

การรับประกันนี้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายไทยในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาแห่งใดพบว่าข้อกำหนดข้อใดในการรับประกันนี้ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายข้อกำหนดที่เหลืออยู่จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับอยู่อย่างเต็มที่ ให้ถือว่าข้อกำหนดที่ไม่สมบูรณ์หรือบังคับใช้ไม่ได้นั้นถูกแทนที่ โดยข้อกำหนดที่สมบูรณ์และบังคับใช้ได้และที่มีความหมายใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อกำหนดที่ไม่สมบูรณ์หรือบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวมากที่สุด